Opodatkowanie w małej firmie

Opodatkowanie w małej firmie. Trudno się nie zgodzić, że jedną z dwóch pewnych rzeczy w życiu są podatki. Trzeba się z tym niestety pogodzić. Ale przede wszystkim należy zastanowić się, jaką formę opodatkowania wybrać, by była jak najmniej dotkliwa.
Prowadząc działalność gospodarczą wysokość i sposób opodatkowania dochodów będą zależały m.in. od wybranej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Szerzej na ten temat piszę w artykule Formy prawne przedsiębiorstw.

 

Forma prawna a opodatkowanie

Przybliżając po krótce formy prawne, przedsiębiorstwa możemy podzielić na osobowe i spółki kapitałowe. Formy osobowe przedsiębiorstw to indywidualna działalność gospodarcza i spółki cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna. Do przedsiębiorstw kapitałowych zaliczamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

W osobowych formach działalności mamy do czynienia z pojedynczym opodatkowaniem, co oznacza, że zyski firmy są jednocześnie zyskami jej właścicieli i podlegają opodatkowaniu tylko raz. W spółkach kapitałowych dochodzi natomiast do podwójnego opodatkowania, czyli w pierwszej kolejności opodatkowany jest dochód przedsiębiorstwa, a następnie dochód jego właścicieli, np. z tytułu wypłaconej dywidendy.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych a podatek dochodowy od osób prawnych

Kolejną rzeczą, która ma wpływ na sposób opodatkowania, w pewnym sensie związaną z formą prawną przedsiębiorstwa, jest to czy dochody będą podlegać pod opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) czy osób prawnych (CIT).

Podatkiem dochodowym od osób prawnych są opodatkowane te przedsiębiorstwa, które posiadają osobowość prawną czyli sp. z o.o. i spółka akcyjna.  Podatkiem dochodowym od osób fizycznych opodatkowani są właściciele przedsiębiorstw będący osobami fizycznymi (mowa tu o formach osobowych).

 

Podatek w dochodowy w małej firmie

Małe przedsiębiorstwa, to najczęściej osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Rejestrując działalność należy wskazać formę, z której przedsiębiorca będzie korzystał. W tej sytuacji przedsiębiorca jako osoba fizyczna, ma do wyboru cztery formy opodatkowania PIT:

 • Podatek według skali tzw. Zasady ogólne (18% i 32%);
 • Podatek liniowy (19%);
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (2%, 3% 5,5%, 8,5%, 17% 20%);
 • Karta podatkowa.

Powyższe formy opodatkowania oprócz przedsiębiorcy indywidualnego, mogą być również wybrane przez przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi i są wspólnikami w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Ważne:Jeżeli w trakcie rejestrowania działalności nie zaznaczysz formy opodatkowania, z automatu Twoja działalność będzie opodatkowana podatkiem na zasadach ogólnych. 

W trakcie roku nie można zmnieć sposobu opodatkowania. Zmiana możliwa jest dopiero w kolejnym roku. W tym wypadku należy  złożyć w Urzędzie Skarbowym do 20 stycznia deklarację wyboru nowej formy opodatkowania. 

Również popularną formą prawną dla przedsiębiorstw, może nie zawsze tych najmniejszych, jest spółka z o.o., która jako osoba prawna podlega pod opodatkowanie podatkiem dochodowych od osób prawnych, czyli CIT (standardowo 19%, preferencyjnie 15%).

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przyjrzyjmy się teraz bliżej dostępnym czterem formom opodatkowania podatkiem PIT. Kto może wybrać poszczególne formy opodatkowania? Dla kogo dana forma jest bardziej korzystana? Kiedy podatek liniowy jest bardziej atrakcyjny od podatku wg skali? Kto może korzystać z karty podatkowej, a kto z ryczałtu?

 

Podatek wg skali – zasady ogólne

Rejestrując działalność gospodarczą w CEiDG należy wybrać odpowiednią formę opodatkowania, jeśli nie zostanie to dokonane, to dochód z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych – według skali podatkowej (tak, jak dochody ze stosunku pracy).
Podstawą opodatkowania jest dochód rozumiany jako różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodu.

Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu

Podatek opłacany jest wg skali podatkowej 18% i 32%.

Podstawa obliczania podatkuPodatek wynosi:
PonadDo
85.52818%minus kwota zmniejszająca podatek
85.52815.395,04 zł + 32% x nadwyżka ponad 85.528 złminus kwota zmniejszająca podatek

Zaliczki opłacane mogą być miesięcznie lub kwartalnie, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale rozliczeniowym. Przykładowo, gdy zaliczki opłacane są miesięcznie, to np. zaliczka za styczeń płatna jest do 20 lutego. W przypadku zaliczek kwartalnych, zaliczka za pierwszy kwartał płatna będzie do 20. kwietnia. Należy pamiętać, że składki opłacane są bezgotówkowo – przelewem z firmowego rachunku bankowego.
Rozliczenie podatku wg skali dokonuje się poprzez złożenie zeznania rocznego na formularzu PIT-36.

Do zalet opodatkowania na zasadach ogólnych zaliczyć można:

 • możliwość potrącania kosztów uzyskania przychodów;
 • możliwość dokonania odliczenia ulg podatkowych (np. odliczanie darowizn, ulga internetowa, ulg rehabilitacyjna….);
 • możliwość rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Do wad zaliczyć należy:

 • opodatkowanie wysokich dochodów wyższą stawką 32%;
 • dochody z różnych źródeł łączą się i mogą zwiększać podstawę opodatkowania. Na przykład: dochody z działalności, z umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, emerytury itp.
 • przy zarobkach powyżej 127.000 PLN brak możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek w wyniku braku kwoty wolnej od podatku.

 

Jak kształtuje się kwota wolna od podatku w 2018?

Od 1 stycznia 2018 kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wzrosła do 8.000 PLN. Jak kwota wolna od podatku kształtuje się w 2018 roku? Wysokość kwoty wolnej od podatku będzie zależała od dochodów rocznych jakie podatnik uzyskuje.

Osoby zarabiające rocznie do 8.000 PLN nie zapłacą podatku.

W przypadku zarobków w przedziale od 8.000 PLN do 13.000 PLN kwota wolna od podatku spada. W praktyce oznacza to, że kwota która zmniejszająca podatek spada z 1.144 PLN do 556,02 PLN i obliczana jest na podstawie wzoru:

883,98 x (podstawa podatku – 8.000) / 5.000

Przy zarobkach rocznych w przedziale od 13.000 PLN do 85.528 PLN kwota wolna jest stała i wynosi 3.091 PLN, czyli kwota zmniejszająca podatek to 556,02 PLN.

Od zarobków rocznych w wyższych od 85.528 PLN, kwota wolna od podatku spada do zera na poziomie dochodu w wysokości 127.000 PLN (czyli kwota zmniejszająca podatek również spada z 556,02 do zera). Oblicza się ją wg wzoru:

556,02 pomniejsza się o kwotę 556,02 x (podstawa podatku – 85.528) / 41.472

Przy zarobkach powyżej 127.000 PLN podatnikowi nie przysługuje kwota wolna od podatku, czyli kwota zmniejszająca podatek wynosi 0.

 

Zmiany z opłacaniu zaliczek od 2018 roku

Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, którzy uiszczają zaliczki miesięcznie lub kwartalnie, nie będą musieli ich wpłacać, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczy 1000 PLN.

 

Podatek liniowy

Podatek dość prosty. Bez względu na wysokość dochodu osiąganego z działalności gospodarczej podatek opłacany jest wg stawki 19%. Jedną z wad w porównaniu z podatkiem wg skali jest brak kwoty wolnej od podatku.
W podatku liniowym opodatkowaniu podlega uzyskany dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.
Dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Czyli podatek od dochodów z działalności gospodarczej płacimy osobno, a jeśli mamy inne źródła zarobkowania np. umowa o pracę, to te dochody rozliczamy odrębnie (na zasadach ogólnych).

Kolejną wadą w przypadku podatku liniowego jest brak możliwości korzystania z większości ulg i odliczeń, które przysługują opodatkowanym według skali podatkowej oraz nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem.
Zaliczki opłacane miesięcznie lub kwartalnie do 20. dnia miesiąca/kwartału, a sprawozdanie roczne przedsiębiorca składa na deklaracji PIT-36L do końca kwietnia.

 

Co przemawia zatem za wyborem podatku liniowego?

Podatek liniowy (19%) staje się dobrą opcją w przypadku uzyskiwania wysokich dochodów rocznych, przewyższających znacznie 85.528 PLN, kiedy po przekroczeniu tej kwoty opodatkowując się na zasadach ogólnych wchodzimy w drugi 32% próg podatkowy. Szacując przewagę podatku liniowego nad podatkiem wg skali, jest on dobrym wyborem przy zarobkach z działalności przewyższających około 100.000 PLN rocznie. Pomimo braku kwoty wolnej od podatku, braku możliwości odliczania ulg, czy rozliczania się wspólnie z małżonkiem czy małoletnim dzieckiem, podatek liniowy liniowy ma stałą stawkę i niezależnie od kwoty dochodu podatek wynosi 19%.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

To co w pierwszej kolejności odróżnia ryczałt od podatku liniowego i podatku wg skali, to podstawa opodatkowania, która w przypadku ryczałtu stanowi przychód (a nie dochód) bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

Natomiast, od przychodu można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wydatki na cele rehabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna), wydatki na Internet (tzw. ulga internetowa), darowiznę na określone cele.
Przy rozliczaniu się podatkiem zryczałtowanym, należy prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję wyposażenia i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ryczałt mogą stosować osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych. Przeznaczony jest dla małych podmiotów, a jego zaletą jest m.in. uproszczona księgowość.

Ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili, mogą ją wybrać, jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 250 000 EUR (zgodnie z kursem euro ogłaszanym  przez  Narodowy  Bank  Polski  na  pierwszy  dzień  roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy). Górny limit w 2018 r. wynosi 1.078.425 PLN.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłaca się miesięcznie do 20. dnia następnego miesiąca. Jest możliwość opłacania podatku kwartalnie, w przypadku gdy przychody z działalności w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 EUR. Co oznacza, że w 2018 roku kwartalnie opłacać zryczałtowany podatek będą mogli przedsiębiorcy, których przychód w 2017 roku nie przekroczył 107.842,50 PLN.

Rozliczenie roczne ryczałtu dokonuje się do 20 stycznia na deklaracji PIT-28.

 

Nie każdy może korzystać z ryczałtu

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu:

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów)
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • ponadto, opodatkowania w tej formie nie można stosować do takich usług, jak m.in.: pośrednictwo w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, pośrednictwo w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metalu i chemikaliów, usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe

Zryczałtowany podatek, to różne stawki uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności. Kształtują się od one od 2% do 20%. Szczegółowe informację, jaka stawka odpowiednia jest dla konretnej działlaności zararte są u ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dla ułatwienia można zerknąć na stronę GOFIN, gdzie w formie tabeli, przejrzyście przyporządkowane są stawki podatku do konkretnych źródeł przychodów.

 

Zmiany w ryczałcie od 2018r.

Wprowadzone od stycznia 2018 zmiany w ryczałcie dotyczą uzyskiwania przychodów z najmu nieruchomość. Dotychczas przychody te opodatkowane były niezależnie od kwoty podatkiem 8,5%. Od tego roku wprowadzona została nowa stawka 12,5%, którą opodatkowuje się przychód z najmu przewyższający 100.000 PLN. Czyli do 100.000 oblicza się podatek 8,5% a od nadwyżki 12,5%.

 

kiedy wybrać ryczałt?

Opodatkowanie ryczałtem jest konkurencyjne w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych i podatku liniowego w tych sytuacjach gdy przychody z naszej działalności mogą zostać opodatkowane niższymi stawkami opodatkowania. Należy jednak pamiętać, że w przypadku ryczałtu opodatkowany jest przychód a nie dochód. Dlatego ryczałt może być alternatywą dla działalności, w ramach których nie są generowane wysokie koszty uzyskania przychodu.

 

Karta podatkowa

Opodatkowanie kartą podatkową działa na całkowicie innej zasadzie niż wymienione powyżej formy opodatkowania. Przede wszystkim nie mamy tu stawek procentowych. Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów.

Możliwość rozliczania się kartą podatkową jest ograniczona do ściśle określonych rodzajów działalności (głównie są to zawody rzemieślnicze).
Aby rozliczać się na podstawie karty podatkowej, należy zachować limit zatrudnienia. Limit zatrudnienie różny jest dla różnych działalności, na stronie Ministerstwa Rozwoju  zamieszczona jest pełna lista usług podlegających opodatkowaniu w formie karty podatkowej i wskazany limit zatrudnienia.

Zgłoszenie opodatkowania działalności kartą podatkową musi nastąpić nie później niż do 20 stycznia roku na formularzu PIT-16. Po otrzymaniu zgłoszenia PIT-16 organ skarbowy, decyzją, ustali wysokość podatku oraz terminy jego zapłaty w danym roku.
Podatek dochodowy ustalony w w/w formie po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jest odprowadzany na rachunek Urzędu Skarbowego w terminie do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego

Wysokość stawek uzależniona jest m.in. od:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza

Stawki na 2018 rok znajdują się w obwieszczeniu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stawek karty podatkowej
Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury.
Są oni również obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia wszystkich osób zatrudnionych w podmiocie, według ustalonego wzoru.

 

CIT – podatek od osób prawnych

Jak na wstępie pisałam mamy dwa rodzaje podatku w zależności od tego czy nasza firma ma osobowość prawną, czy prowadzimy ją jako osoby fizyczne. Wyżej wymienione formy opodatkowania dotyczyły przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
W tym miejscu skupię się na opodatkowaniu dochodu uzyskiwanego przez przedsiębiorstwa będące osobami prawnymi.
Podstawowa stawka podatku CIT wynosi 19% od podstawy opodatkowania (dochodu).

Od 2017 roku wprowadzona została również niższa stawka CIT w wysokości 15%. Z obniżonego opodatkowania skorzystać mogą tzw. mali podatnicy, czyli przedsiębiorcy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro. Czyli przedsiębiorstwa które, w 2017 nie przekroczyły kwoty 5 176 000 PLN. Ponadto, z niższej stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność (w pierwszym roku podatkowym).

W przypadku opodatkowania podatkiem od osób prawnych, podatnik jest zobowiązany do prowadzenia księgi rachunkowej na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Podatnicy CIT i płatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale są obowiązani do miesięcznego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy do 20. dnia kolejnego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Istnieje również możliwość opłacania składek kwartalnie, jednak ta forma zarezerwowana jest jedynie dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (w pierwszym roku podatkowym) oraz dla podmiotów mających status tzw. „małych podatników”.
Podatnicy mają obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym zeznania rocznego o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w terminie do końca trzeciego miesiąca następnego roku obrotowego. Sprawozdanie składa się na formularzu CIT-8 wraz z wymaganymi załącznikami.

Podsumowując

Jeżeli prowadzisz działalność w postaci sp. z o.o. lub akcyjnej Twoja firma opodatkowana jest podatkiem CIT 19% lub 15% spełniając limit przychodów.
Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lub wspólnikiem spółki osobowej to obowiązuje Cię podatek od osób fizycznych. I tu do wyboru masz 4 możliwości: podatek wg skali, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa.

O ile podatek wg skali i liniowy możliwy jest do wyboru przez każdego przedsiębiorcę, to by rozliczać się podatkiem zryczałtowanym lub kartą podatkową należy spełnić określone wymagania.

Przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną podlegają podatkowi od osób prawnych CIT.

Jeżeli temat opodatkowania wydaję się dla Ciebie trudny, to nie martw się!
 sam Albert Einstein mówił:
„Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy”

 

Z tym cytatem Cię zostawiam 🙂

4 komentarze

  1. Dokładnie. Wielu początkujących przedsiębiorców wybiera w pierwszej kolejności zasady ogólne, a jak biznes się rozkręci i dochody wzrosną warto przejść na liniowy 🙂

   Karolina Beyer
  1. I niestety nie można zmienić formy w trakcie roku podatkowego. Więc jak źle oszacujemy, to podatku możemy zapłacić więcej 🙁

   A Pan Albert to w końcu mądry gość 🙂

   Karolina Beyer

Możliwość komentowania została wyłączona.