Spółka partnerska

 

Spółka partnerska jest specyficznym rodzajem spółki jawnej i podlega pod przepisy Ustawy z dnia  15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.). Spółka partnerska jest osobową spółką prawa handlowego.

 

Cechy charakterystyczne spółki partnerskiej:
  • Spółka partnerska prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (nazwą);
  • Do założenia spółki partnerskiej wymaganych jest co najmniej dwóch wspólników.
  • Spółka partnerska może być założona wyłącznie przez osoby fizyczne mające prawo do wykonywania wolnego zawodu (adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły).
  • Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, jest tzw. ułomną osobą prawną – to spółka jest podmiotem praw i obowiązków.
  • Spółka partnerska rejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
  • Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
  • Firma (nazwa) spółki partnerskiej musi zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska”, Sp. J. oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W spółce partnerskiej mamy do czynienia z ograniczeniem odpowiedzialności wspólników, co oznacza że partner nie odpowiada za szkody wyrządzone przez pozostałych partnerów i osoby, które podlegały ich kierownictwu. Dotyczy to często odpowiedzialności za „błędy w sztuce”. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy tylko zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu lub zawodów określonych w umowie spółki.

W pozostałych przypadkach odpowiedzialność wspólników jest solidarna i subsydiarna całym majątkiem również prywatnym. Np. zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu na spółkę, zapłata za media czynsz czy wypłata wynagrodzeń dla pracowników. Odpowiedzialność subsydiarna oznacza, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku prywatnego wspólnika/ów dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki nie przyniesie rezultatu.

 

OPODATKOWANIE

Analogicznie jak w spółce jawnej występuje tu opodatkowanie jednokrotne. Podatnikami są wspólnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych PIT (skala podatkowa (18% i 32%), podatek liniowy (19%), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%)). Szerzej formom opodatkowania podatkiem dochodowych przyjrzę się w osobnym poście ?

Podobnie, jak w spółce jawnej, wspólnicy spółki partnerskiej mogą indywidualnie wybrać opodatkowanie podatkiem dochodowym np. na zasadach ogólnych (skala podatkowa) lub podatek liniowy. Natomiast, w przypadku gdy jeden ze wspólników wybierze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to konieczność opodatkowania według tej formy obowiązuje wszystkich pozostałych wspólników.

 

Jeśli nie jesteś reprezentantem wolnego zawodu, to ta forma prawna prowadzenia działalności nie jest dla Ciebie. W takiej sytuacji masz do wyboru inne formy prawne przedsiębiorstw takie, jak:

Zestawienie dostępnych form prawnych przedsiębiorstw prezentuję tu.

Jeśli masz pytania, to daj znać w komentarzu ?

K.