Spółka jawna

 

Spółka jawna, w odróżnieniu od spółki cywilnej, jest spółką prawa handlowego, czyli regulowana jest przez zapisy Ustawy z dnia  15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.). Spółka jawna jest tzw. spółką osobową, co oznacza, że prowadzona działalność opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami. Spółka jawna jest podstawową i najprostszą spółką osobową prawa handlowego.

 

Cechy charakterystyczne spółki jawnej
  • Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (nazwą);
  • Do założenia spółki jawnej wymaganych jest co najmniej dwóch wspólników.
  • Wspólnikami spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne czy ułomne osoby prawne (czyli m.in. inne przedsiębiorstwa);
  • Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, jest tzw. ułomną osobą prawną – to spółka jest podmiotem praw i obowiązków;
  • W przypadku spółki jawnej, to ona sama jest przedsiębiorcą, a nie jej wspólnicy (jak jest w przypadku spółki cywilnej);
  • Umowa spółki jawnej powinna być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności;
  • Firma (nazwa) spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna” lub Sp. J.;
  • Rejestracja spółki polega na wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wpis wiąże się z dokonaniem opłaty za rejestrację (500 zł lub 250 zł w przypadku skorzystania z wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym KRS)
  • Spółka jawna posiada własny majątek (wkłady wspólników; mienie nabyte w trakcie trwania spółki);
  • Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki jawnej bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W spółce jawnej odpowiedzialność wspólników ma charakter subsydiarny. Co oznacza, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku prywatnego wspólnika/ów dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki nie przyniesie rezultatu. Mimo tego, każdy wspólnik odpowiada solidarnie za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

 

OPODATKOWANIE

Podobnie jak w spółce cywilnej, w spółce jawnej również mamy do czynienia z jednokrotnym opodatkowaniem, co oznacza że podatnikami  podatku dochodowego są wspólnicy, a nie spółka. W zależności od statusu wspólnika płaci on albo podatek dochodowych od osób fizycznych PIT (skala podatkowa (18% i 32%), podatek liniowy (19%), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%)) lub podatek dochodowy od osób prawnych CIT (19%). Szerzej formom opodatkowania podatkiem dochodowych przyjrzę się w osobnym poście 🙂

Analogicznie, jak w spółce cywilnej, wspólnicy spółki jawnej będący osobami fizycznymi mogą indywidualnie wybrać opodatkowanie podatkiem dochodowym np. na zasadach ogólnych (skala podatkowa) lub podatek liniowy. Natomiast, w przypadku gdy jeden ze wspólników wybierze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to konieczność opodatkowania według tej formy obowiązuje wszystkich pozostałych wspólników.

 

Jeśli spółka jawna nie spełnia Twoich oczekiwać, to masz do wyboru inne formy prawne przedsiębiorstw:

Zestawienie dostępnych form prawnych przedsiębiorstw prezentuję tu.

Jeśli masz pytania, to daj znać w komentarzu ?

K.