Warning: Increment on type bool has no effect, this will change in the next major version of PHP in /home/platne/serwer18856/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 730
data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="717" class="elementor elementor-717">

Zakładanie własnej firmy – od czego zacząć?

Zanim przejdziemy do zakładania własnej firmy musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest działalność gospodarcza:

Zgodnie z art. 3. Ustawy Prawo przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. W tym miejscu należy przytoczyć również art 5., według którego „nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”. Mowa tu o tzw. działalności nieewidencjonowanej. Szerzej na jej temat znajdziesz w informacjach na temat konstytucji biznesu.

Osiągniecie satysfakcji z prowadzenia własnego biznesu dobrze jest połączyć z realizacją swoich pasji i zainteresowań. Polecam do przeczytania artykuł na blogu pt. Jak rozpocząć własny biznes. Znajdziesz w nim informacje o pierwszych krokach związanych z opracowaniem koncepcji własnego biznesu oraz konieczności zbudowania planu biznesowego. Czyli wszystko to co powinieneś zrobić zanim formalnie założysz własną firmę.

Już w fazie planowania przyszły przedsiębiorca powinien :

  1. Określić pomysł na biznes;
  2. Przeanalizować dostępne i potencjalne źródła finansowania;
  3. Zbudować biznesplan;
  4. Wskazać ewentualne ograniczenia działalności;
  5. Przeanalizować formy wparcia zewnętrznego.

Analizują powodzenie własnego biznesu ważnym elementem jest wskazanie potencjalnych ograniczeń i zagrożeń jakie mogą pojawić się na drodze do sukcesu. Świadomość ograniczeń pozwoli na przygotowanie się do sytuacji kryzysowych i zaplanowania ewentualnych działań pozwalających przezwyciężyć zagrożenia. Jak dobrze zaplanujesz swoją koncepcję biznesu, następnym krokiem do zrealizowania będzie formalne założenie własnej firmy, czyli jej rejestracja.

Zakładanie własnej firmy – proces rejestracji

Osoby decydujące się na założenie własnej firmy z zdecydowanej większości jako formę prawną jej prowadzenia wybierają indywidualną działalność gospodarczą. Forma ta charakteryzuje się najmniejszą liczbą formalności niezbędnych do założenia i późniejszego prowadzenia biznesu. Rejestracja jest szybka, łatwa i nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów. Działalność indywidualną można założyć nawet w jeden dzień. Nie wiesz którą formę prawną wybrać dla własnej działalności, przeczytaj Formy prawne przedsiębiorstw.

Poniżej zostanie zaprezentowany proces rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Zakładanie własnej firmy wymaga jej formalnej rejestracji. W tym celu należy wypełnić wniosek CEIDG-1, można to zrobić poprzez:

  • stronę internetową biznes.gov.pl lub www.prod.ceidg.gov.pl,
  • online za pośrednictwem bankowości internetowej,
  • osobiście urzędzie miasta/gminy
  • a nawet telefonicznie

Założenie własnej firmy przez internet

Złożenie wniosku drogą elektroniczną wymaga elektronicznego podpisania, np. za pomocą bankowości internetowej, Profilu Zaufanego czy podpisu elektronicznego. 

Jeżeli nie posiadasz Profilu Zaufanego, podpisu elektronicznego, czy nie korzystasz z usług bankowości elektronicznej umożliwiającej podpis elektroniczny, to istnieje możesz wypełnić wniosek CEIDG-1 online, a następnie podpisać go osobiście w urzędzie gminy lub miasta. Po wypełnieniu wniosku online na stronie CEIDG nie ma konieczności jego drukowania. Po wypełnieniu wniosku uzyskasz kod (numer wniosku). A następnie Z tym kodem musisz udać się do urzędu miasta/gminy i tam nastąpi podpisanie wniosku i dopełnienie wszelkich formalności. 

Założenie własnej firmy osobiście w urzędzie gminy/miasta

Inną możliwością rejestracji firmy jest osobiste złożenie wniosku w formie papierowej w urzędzie gminy/miasta. Urzędnik pokwituje przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. 

Wysłanie wniosku CEIDG-1 pocztą

Jeśli nie masz możliwości osobistego podpisania wniosku w urzędzie gminy/miasta lub złożenia go w pełnej formie online z podpisem elektronicznym, to masz możliwość wysłanie wypełnionego wniosku listem poleconym. W tym przypadku wniosek powinien być opatrzony Twoim własnoręcznym podpisem potwierdzonym notarialnie. 

Założenie własnej firmy przez telefon

Firmę można zarejestrować również telefonicznie poprzez Centrum Pomocy pod numerami 801 055 088 lub 22 765 67 32. Wniosek wypełniany jest wspólnie z konsultantem. Po rozmowie wnioskodawca uzyska kod SMS i z tym kodem należy udać się do urzędu miasta/gminy w celu podpisania i dokończenia formalności rejestracyjnych.

Założenie własnej firmy za pośrednictwem banku

Niektóre banki posiadają w swojej ofercie możliwość założenia dla klientów indywidualnej działalności gospodarczej. Ta forma również wymaga wypełnienia wniosku CEIDG-1 jednak w tym wypadku to za pośrednictwem banku wniosek zostaje wypełniony. Niektóre banki w swojej ofercie proponują również prowadzenie dla przedsiębiorców księgowości. Jest to szczególnie na początku działalności dość duża pomoc przedsiębiorcom, których przerażają wszelkie formalności związane z założeniem własnej firmy i dalszym jej prowadzeniem.

Czym jest złożony wniosek?

Niezależnie od wybranej formy rejestracji własnej działalności wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i nadanie numeru REGON, wnioskiem do urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP i oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania. Składając wniosek online można dołączyć zgłoszenie rejestracyjne jako podatnik VAT (VAT-R) oraz zarejestrować się w ZUS. Jest to tzw. reguła “jednego okienka”, gdzie za pośrednictwem jednego wniosku realizujemy kilka spraw i nie musimy składać odrębnych wniosków w różnych instytucjach.

Firma zarejestrowana w CEIDG i co dalej?

Rejestrując firmę powinieneś określić sposób prowadzenia księgowości, czy będziesz wykonywał ją samodzielnie czy zlecał zewnętrznemu biuru rachunkowemu. Wypełniając wniosek powinieneś również wybrać formę opodatkowania. Masz do wybory cztery formy opodatkowania swoich dochodów. Jeśli nie wiesz, która forma będzie najbardziej opłacalna dla Twojego biznesu, zapoznaj się z artykułem Opodatkowanie w małej firmie. Jako przedsiębiorca będziesz również musiał opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli chcesz dowiedzieć jak wygląda to w praktyce i jakie ulgi na ZUS możesz uzyskać zakładając własny biznes przeczytaj wpisy Składki ZUS przedsiębiorców i Mały ZUS.

W ramach ostatnich formalności niezbędnych do zakończenia procesu zakładania własnej działalności powinieneś założyć firmowy rachunek bankowy oraz wyrobić firmową pieczątkę. Po dokonaniu tych formalności będziesz mógł w pełni realizować swoje zadania biznesowe.

Po dokonaniu wszystkich kroków związanych z założeniem własnej firmy, pozostaje skupienie się na realizacji założonego celu biznesowego, pozyskanie klientów i osiągniecie sukcesu rynkowego. POWODZENIA 🙂