Mały ZUS od 01/01/2019

Dotychczas pojęcie “Mały ZUS” potocznie dotyczyło możliwości opłacania preferencyjnych składek przez zaczynających działalność gospodarczą. Obecnie początkujący przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z tzw. ulgi na start przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalność i przez kolejne 24 miesiące może opłacać preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne. Szczegóły przeczytasz w artykule dotyczącym konstytucji biznesu oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
Natomiast dziś, tzw. “Mały ZUS” określa możliwość opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne rownież poza okresem rozpoczynania  działalności gospodarczej.

01. stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące możliwości opłacania przez przedsiębiorców niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Mały ZUS przeznaczony jest dla przedsiębiorców osiągających niskie przychody z tytułu prowadzonej działalności. Będą oni mogli opłacać składki od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależna od wysokości uzyskiwanych przychodów w poprzednim roku podatkowym.

Warunki do skorzystania z Małego ZUS’u:

Aby móc skorzystać z Małego ZUS’u należy spełnić następujące warunki:

 • konieczność prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni, a tak naprawdę chodzi o 60 dni opłacanych składek ZUS;
 • przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć w poprzednim roku kalendarzowym trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę z grudnia roku poprzedniego. W grudniu 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2 100 PLN, czyli trzydziestokrotność stanowiąca limit przychodów w 2019 uprawniający do skorzystania z Małego ZUS’u to 63 000 PLN (30 x 2 100 PLN);
 • jeżeli przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok, to limit przychód wylicza się proporcjonalnie do ilości dni, za które przedsiębiorca opłacał składki (prowadził działalność). Jak to policzyć? Należy podzielić trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia (63 000) przez liczbę dni w roku (365) i pomnożyć przez liczbę dni prowadzenia działalności. Uzyskany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy;

Kto nie będzie mógł skorzystać z Małego ZUS’u?

Z Małego ZUS nie będą mogli skorzystać:

 • przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność w poprzednim roku krócej niż przez 60 dni;
 • podatnicy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym rozliczali podatek w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia z VAT;
 • przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu inne pozarolniczej działalności gospodarczej (np. jako wspólnicy w spółce jawnej);
 • przedsiębiorcy, którzy mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS, których podstawa wymiaru wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia;
 • przedsiębiorca, który wykonywał pracę dla byłego lub obecnego pracodawcy (jako pracownik) w poprzednim lub bieżącym roku.

Jak obliczyć podstawę wymiaru składek Małego ZUS’u?

Obliczanie to dotyczy wyliczenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W pierwszej kolejności należy podzielić przychód z roku poprzedniego i podzielić go przez ilość dni prowadzenia działalności, a następnie pomnożyć przez 30.

W dalszej kolejności uzyskany wynik należy pomnożyć przez współczynnik określany przez ZUS niezbędny do wyliczenia podstawy wymiaru składek. W 2019 roku współczynnik wynosi 0,5083

Przykład

Jan prowadził działalność przez cały 2018 rok i uzyskał przychód roczny w wysokości 50 000 PLN

50 000/365 x 30 = 4 109,59

4 109,59 x 0,5083 = 2 088,90

Zgodnie z powyższymi wyliczeniami najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pana Jana wynosi 2 088,90 PLN. 

Ważne:

Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę i nie może przekraczać 60% prognozowanego średniego wynagrodzenia miesięcznego.
Jeżeli najniższa podstawa wymiaru składek będzie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, to podstawa wymiaru składek zostaje podwyższona do wartości 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2019 roku to 675 PLN).

Przedstawione wyliczenia pozwalają określić najniższą podstawę wymiaru składek, należy podkreślić, że przedsiębiorca może opłacać wyższe składki niż minimalne.

Jak długo można korzystać z Małego ZUS’u?

Przedsiębiorca może korzystać z Małego ZUS’u przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Co należy zrobić by skorzystać z Małego Zus’u?

Należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem ubezpieczenia (złożyć deklarację ZUS ZWUA) i zarejestrować się do ubezpieczeń z nowym kodem rozpoczynający się 05 70 lub 05 72 (złożyć deklarację ZUS ZUA, a jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu to deklaracja ZUS ZZA).

Powyższe dokumenty należy złożyć w ciągu 7 dni od:

 • od 1 stycznia 2019 roku, jeżeli przedsiębiorca kontynuuje działalność gospodarczą i spełnia warunki do skorzystania za Małego ZUS’u;
 • pierwszego dnia rozpoczęcia lub wznowienia działalności gospodarczej;
 • od pierwszego dnia, w który przedsiębiorca spełni warunki korzystania z Małego ZUS (np. po upływie okresu opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne).

A co ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne?

Przepisy dotyczące Małego ZUS dotyczą wyłączenie składek na ubezpieczenia społeczne.